Algemene Voorwaarden .

ALGEMENE VOORWAARDEN TERECO

PDF DOWNLOADEN KLIK HIER

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden (hierna: de Voorwaarden) worden de hierna gebruikte begrippen
en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

 • Tereco: Tereco B.V (KvK nummer 20117954) en Tereco BVBA (BE 0841.954.456)
 • Opdrachtgever: De wederpartij van Tereco. Indien er twee of meer Opdrachtgevers zijn, zijn zij
  hoofdelijk aansprakelijk alle verplichtingen jegens Tereco na te komen.
 • Partijen: Tereco en Opdrachtgever.
 • Overeenkomst: De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Tereco en Opdrachtgever.
 • Meerwerk: Van meerwerk is sprake indien er, ten opzichte van de Overeenkomst, (extra)
  werkzaamheden dienen te worden verricht, dan wel dat er (extra) materialen benodigd zijn in
  afwijking van hetgeen overeen gekomen is.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
1. Op alle door Tereco gedane prijsopgaven, alle met Tereco gesloten Overeenkomsten alsmede
op de uitvoering daarvan en alle andere verbintenissen met Tereco, zijn uitsluitend de
Voorwaarden van toepassing.

2. Afwijkingen van de Voorwaarden gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging
daarvan door een wettelijke vertegenwoordiger van Tereco aan Opdrachtgever.

3. In geval van discrepantie tussen de bepalingen in een Overeenkomst tussen Tereco en
Opdrachtgever en de Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 3: PRIJSOPGAVEN
1. Alle door Tereco verstrekte prijsopgaven zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door
Opdrachtgever verstrekte informatie, in welke vorm dan ook.

2. Alle door Tereco verstrekte prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand
bericht door Tereco worden aangepast.

3. Mogelijke onjuistheden in een door Tereco verstrekte prijsopgave, waarbij duidelijk sprake is
van een (rekenkundige) fout, kunnen worden gerectificeerd zonder dat Opdrachtgever Tereco
kan verplichten de levering en/of verkoop overeenkomstig het abusievelijk opgemaakte stuk
uit te voeren.

4. Tereco behoudt zich het recht voor om gemaakte kosten in het kader van een prijsopgave door te
rekenen, wanneer de prijsopgave niet geaccepteerd wordt en er zodoende geen overeenkomst tot
stand komt tussen haar en Opdrachtgever.

5. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Tereco komt tot stand na schriftelijke bevestiging
van de door Tereco aangeboden opdrachtbevestiging c.q. prijsopgave. Bij gebreke van een schriftelijke
bevestiging blijkt de totstandkoming van de Overeenkomst uit het uitvoering geven, dan wel
voorbereiden, door Tereco van het werk.

6. Elke Overeenkomst wordt door Tereco aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de
Opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 4: PRIJZEN
1. Alle opgegeven en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten en andere
belastingen, heffingen en rechten, alsmede eventuele overige bijkomende kosten.

2. Ingeval van een wijziging van één of meer van de kostprijsbepalende factoren, zoals
inkoopprijzen van grondstoffen en materialen, valutakoersen, lonen, belastingen, rechten,
lasten, vrachten, e.d. na verstrekking van de prijsopgave dan wel na de totstandkoming van de
Overeenkomst, is Tereco gerechtigd de door haar opgegeven prijzen dienovereenkomstig te
wijzigen. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval niet het recht de Overeenkomst te
ontbinden of op andere wijze te eindigen.

3. De overeengekomen prijs van door Tereco uit te voeren werken heeft uitsluitend betrekking op
de beschreven werken en leveringen in de opdrachtbevestiging van Tereco. Alle bijkomende
werken en/of leveringen, van welke aard ook, komen voor rekening van Opdrachtgever. De
uitvoering daarvan kan alleen dan van Tereco worden geëist wanneer een voorafgaande
afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen partijen hieromtrent is gesloten. Tereco heeft
echter in alle gevallen het recht om Meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 5: UITVOEREN OVEREENGEKOMEN WERKZAAMHEDEN
1. Tereco bepaalt de wijze waarop de overeengekomen werkzaamheden, conform de
Overeenkomst, worden uitgevoerd.

2. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op montage in c.q. op obstakelvrij terrein, waarvan de
grondgesteldheid van dien aard is dat de uitvoering van het opgedragen werk volgens de door
Tereco vastgestelde normen kan geschieden. Het terrein dient daartoe aan in ieder geval de
volgende voorwaarden te voldoen:
a) het terrein dient vrij te zijn in en boven de grond van bestratingen en/of verhardingen, puin,
rioleringen, greppels, zeer harde klei, rotsachtige substanties, oude funderingen,
boomstronken of wortels, begroeiingen, hogere grondwaterstand dan 80 cm beneden
maaiveld en verder alles waarvoor hak-/breekwerk nodig is;
b) aan de buitenzijde van het te plaatsen hekwerk dient een vrije werkruimte te zijn van de
hekwerkhoogte plus 50 cm. Aan de binnenzijde dient een vrije werkruimte te zijn van
minimaal 50 cm;
c) op terreinen, waarop het hekwerk waterpas gemonteerd moet worden, dient het nodige
egaliseerwerk verricht te zijn;
d) het gehele terrein moet zodanig toegankelijk zijn dat de materialen per vrachtwagen op
diverse punten gelost kunnen worden, zodat maximaal over een afstand van 50 meter
materiaal versjouwd hoeft te worden;
e) eventuele ligging van kabels, leidingen, draden, buizen, rioleringen e.d. moeten schriftelijk
en tijdig aan Tereco worden opgegeven. Uitdrukkelijk wordt gewezen op het feit dat deze
kabels, leidingen etc. op het terrein duidelijk en op de juiste plaats met piketten door
Opdrachtgever moeten zijn aangegeven;
f) het terrein of de locatie van uitvoering van de werkzaamheden dient voorzien te zijn van
water en elektriciteit, en op grond van Arbowetgeving voorgeschreven voorzieningen;
g) Opdrachtgever kan zich er nimmer op beroepen dat het terrein niet voldoet aan het in artikel
5 lid 2 sub a t/m f genoemde, of dat Tereco of haar vertegenwoordiger het terrein gezien
heeft of had kunnen bekijken.

3. In de overeengekomen prijs van de door Tereco uit te voeren werken zijn niet begrepen hetgeen
hierna wordt vermeld. De werkzaamheden die uit het hierna vermelde voortvloeien komen ten
laste van Opdrachtgever tenzij bij schriftelijke overeenkomst, waarin elke door Tereco uit te
voeren extra werkzaamheid afzonderlijk omschreven staat, uitdrukkelijk anders
overeengekomen is:
a) werkzaamheden die het terrein in de staat brengen als in lid 1 omschreven;
b) het terugplaatsen van door Tereco uitgestoken graszoden en/of uitgebroken plaveisel (of de
uitgebroken verharding van welke aard ook);
c) het afvoeren van uitgegraven grond of overige materialen, dan wel afval;
d) het leveren, leggen en aansluiten van voedings- c.q. stuurstroomkabels van elektrisch
aangedreven hekwerkcomponenten;
e) het maken van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, sterkteberekeningen en
dergelijke;
f) wachturen en/of veiligheidsinstructies en keuringen door derden;
g) kosten welke gemoeid zijn met de naleving van de verplichtingen uit de Wet informatie
uitwisseling ondergrondse netten.

4. Met betrekking tot de uitvoering van werken wordt uitdrukkelijk bepaald:
a) dat het terrein waarop de afrasteringen en/of poorten moeten worden geplaatst, minimaal
een week voor de aanvang van de montage, dient te voldoen aan de voorwaarden als in
artikel 5 lid 2 omschreven;
b) dat afrasteringen en/of poorten zullen worden geplaatst op de lijn en de hoogte, welke door
Opdrachtgever voor aanvang van de montage is aangeduid door middel van piketten, welke
niet voor de oplevering verwijderd mogen worden; dat, indien zulks niet is geschied, de
afrasteringen en/of poorten aan de hand van de ter beschikking staande gegevens geplaatst
zullen worden;
c) indien poorten worden geleverd inclusief montage, doch exclusief de fundering, worden wel
de funderingstekeningen, ankerbouten en eventueel rails door Tereco geleverd. Deze
dienen door opdrachtgever op de door Tereco aan te geven maten te worden ingestort,
uiterlijk 3 dagen voor de door Tereco op te geven montagedatum.
d) dat bij aanvang en bij oplevering een bevoegd vertegenwoordiger van Opdrachtgever
aanwezig dient te zijn. Ingeval van afwezigheid van een bevoegd vertegenwoordiger geldt
het werk als correct opgeleverd;
e) dat wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van Tereco niet regelmatig en zonder
onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, Tereco gerechtigd is het
daaruit voortvloeiende Meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen naar de door
Tereco algemeen gehanteerde tarieven;
f) dat verkeerstechnische maatregelen, afbakeningen, markeringen, lichtsignalen, aanwijzingen
voor verkeer/voetgangers etc. die eventueel genomen moeten worden vanwege de montage-
activiteiten van Tereco, ten laste van en door Opdrachtgever getroffen dienen te worden. Deze
verantwoordelijkheid ligt bij Opdrachtgever die een veilige en ongestoorde montage door
Tereco moet waarborgen;
g) dat de aanslagblokken die ten behoeve van poortgrendels door Tereco worden geplaatst,
tot gevolg kunnen hebben dat bestrating op hoogte moet worden gebracht en deze
werkzaamheden nimmer in de overeengekomen prijs en uit te voeren werken zijn
inbegrepen. Deze werkzaamheden of de verantwoordelijkheid hiervoor sluit Tereco
uitdrukkelijk uit;
h) Opdrachtgever dient zich overigens te vergewissen van mogelijk voor de plaatsing van
hekwerken voor hem geldende voorschriften van de (gemeentelijke) overheden. Tereco
kan hiervoor nimmer aansprakelijk zijn of enige verantwoording aanvaarden.
4 Opdrachtgever dient (tijdig) zorg te dragen voor alle noodzakelijke vergunningen en ontheffingen
voor uitvoering van de werkzaamheden.
5 Alle door Tereco te maken kosten, zoals wachturen, als gevolg van het niet, niet tijdig en/of
ondeugdelijk nakomen door Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen komen
voor rekening van Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 6: LEVERINGS- EN UITVOERINGSTERMIJNEN
1. Een door Tereco opgegeven termijn voor levering of uitvoering is nimmer te beschouwen als
fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De termijn gaat eerst in nadat de
Overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens in
het bezit van Tereco zijn en de betaling, voor zover deze bij het sluiten van de Overeenkomst
behoort te geschieden, is verricht.

2. De termijn is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder het werk door
Tereco moet worden uitgevoerd een onbelemmerde uitvoering mogelijk maken, en met name dat
Opdrachtgever aan zijn in het vorige artikel opgenomen verplichtingen heeft voldaan. De termijn
zal in ieder geval worden aangepast indien: – – –
Meerwerk wordt opgedragen;
het werk moet worden uitgevoerd gedurende andere perioden en/of tijden en/of weers-en
werkomstandigheden dan waarmee ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst is
gerekend. De hieraan verbonden kosten zullen aan Opdrachtgever in rekening worden
gebracht;
er zich bij Tereco omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst of het starten met uitvoering van de Overeenkomst niet te voorzien waren.
Opdrachtgever zal hieromtrent bij Tereco geen extra kosten in rekening kunnen brengen.

3 Slechts indien een termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is overeengekomen, is Opdrachtgever
gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst te vorderen, indien Tereco
niet binnen deze termijn de opdracht mocht hebben voltooid, doch niet dan nadat Opdrachtgever
Tereco per aangetekend schrijven alsnog een redelijke termijn van tenminste 14 dagen heeft
gegund om haar verplichtingen na te komen, tenzij de termijnoverschrijding is te wijten aan
overmacht.

4. Voor de bepaling van de oplevering zal het werk door Tereco samen met Opdrachtgever dan wel
iemand namens hem worden geïnspecteerd. Indien Opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger bij
de oplevering niet aanwezig is op het overeengekomen tijdstip, zal het werk hoe dan ook geacht
worden te zijn opgeleverd met de volledige en onvoorwaardelijke goedkeuring van Opdrachtgever.

5. Oplevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij ingebruikneming van het werk door
Opdrachtgever met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk
dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld
binnen 14 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.

6. Wanneer Opdrachtgever het werk niet goedkeurt en het werk zodoende niet kan worden
opgeleverd, dan wordt Tereco in de gelegenheid gesteld het werk alsnog op te leveren.
Opdrachtgever is gehouden schriftelijk aan Tereco die punten aan te geven die correcte
oplevering in de weg staan. Vertraging in de aanlevering van deze punten, komt niet voor
rekening en risico van Tereco.

 

ARTIKEL 7: BETALING
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van door Tereco aan Opdrachtgever toegezonden
facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Betaling dient plaats te vinden door
bijschrijving of storting op een door Tereco aangegeven bankrekening. Betaling dient te
geschieden in euro’s, inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige verrekening, hoe ook genaamd, tenzij dit
nadrukkelijk schriftelijk door Tereco is toegestaan.

3. Ingeval van het verrichten van incassowerkzaamheden ter zake van het verschuldigde
factuurbedrag komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarvan voor rekening van
Opdrachtgever. Onder (buiten)gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen de declaraties
van advocaten, de kosten ter zake van procedures, deskundigen en al degenen die Tereco heeft
opgedragen Tereco behulpzaam te zijn bij de incasso.

 

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO-OVERGANG
1. Alle door Tereco aan Opdrachtgever te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Tereco
totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, alsmede ter zake de
vorderingen van Tereco op Opdrachtgever wegens tekortschieten door Opdrachtgever in de
nakoming van al zijn verplichtingen jegens Tereco, heeft voldaan, daaronder begrepen maar niet
beperkt tot door Tereco (direct of indirect) geleden of te lijden schade, rente en kosten, alsmede
schade ter zake van waardevermindering van de geleverde en te leveren zaken.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust op
welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of
genotsrecht, of aan het verhaal van Tereco te onttrekken.

3. Bij niet-nakoming van Opdrachtgever is Tereco gerechtigd om zonder dat ingebrekestelling en/of
rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud nog haar
eigendom zijn, tot zich te nemen, alsmede reeds geplaatste hekken, poorten e.d. te amoveren en
op te halen. Opdrachtgever machtigt Tereco dan ook om de plaats te betreden waar de zaken zich
bevinden Opdrachtgever is alsdan gehouden de hieruit voor Tereco voortvloeiende kosten te
vergoeden, in aanvulling op de verplichting overige kosten zoals in lid 1 van dit artikel uiteengezet
te voldoen.

4. Opdrachtgever is gehouden om Tereco onverwijld kennis te geven van beslaglegging op zijn
roerende en/of onroerende zaken, faillissement, surseance van betaling en van alle
omstandigheden en/of gebeurtenissen die voor Opdrachtgever en/of Tereco van nadelige
invloed kunnen zijn op de regelmatige uitvoering van de Overeenkomst, en ook de curator,
bewindvoerder of beslag leggende deurwaarder onverwijld op de hoogte te stellen van het
eigendomsvoorbehoud van Tereco.

5. Het risico van de door Tereco aan Opdrachtgever respectievelijk bij Opdrachtgever te leveren
respectievelijk te plaatsen zaken, gaat op Opdrachtgever over op het moment dat de zaken
op het terrein waarop zij afgeleverd c.q. geplaatst moeten worden, zijn afgeleverd.
Opdrachtgever is gehouden om voor afdoende bewaking en verzekering van de afgeleverde
zaken zorg te dragen.

 

ARTIKEL 9: GARANTIE EN RECLAME
1. Tereco garandeert dat de afgeleverde en/of geplaatste zaken gedurende zes (6) maanden na
aflevering c.q. oplevering vrij zijn van gebreken ten gevolge van fabricage- en/ of materiaalfouten,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De garantie geldt enkel indien Opdrachtgever de
opdrachtbevestiging getekend aan Tereco heeft geretourneerd.

2. De aansprakelijkheid uit hoofde van de in lid 1 bedoelde garantie is beperkt tot het herstel van
binnen de garantieperiode opgetreden gebreken aan materialen, afwerking door reparatie of
vervanging (waarbij de garantie maximaal zover strekt dat de kosten de oorspronkelijke
factuurwaarde van de betreffende zaken niet zullen overschrijden), of creditering voor dat deel
van de factuur waarop het beroep op garantie betrekking heeft, dit alles ter keuze van Tereco.

3. Indien Tereco ter uitvoering van haar verplichtingen zaken heeft betrokken van derden, wordt een
maximale garantie gegeven tot de garantie die deze derde biedt, ook al heeft dat tot gevolg dat de
termijn als in lid 1 van dit artikel wordt verkort.

4. Van de garantie zijn uitgesloten gebreken aan materialen of onderdelen die door of vanwege
Opdrachtgever zijn voorgeschreven en/of ter beschikking gesteld. Te dezer zake wordt met
een gebrek gelijkgesteld ongeschiktheid voor het gebruik waarvoor de voorgeschreven
materialen en/of onderdelen zijn bestemd door Opdrachtgever. Voorts is Tereco op grond van
haar garantieverplichting niet aansprakelijk, indien het werk niet naar behoren functioneert als
gevolg van een gebrek in een door Opdrachtgever voorgeschreven ontwerp, constructie of
werkwijze.

5. Aanspraak of garantie vervalt direct in de volgende gevallen: – het niet juist opvolgen van
bedrijfs- of bedieningsinstructies of het niet gebruiken van het
geleverde naar de aard daarvan; – onvoldoende onderhoud te wijten aan de schuld van of voor rekening komend van
Opdrachtgever; – monteren en/of repareren en/of in bedrijf stellen door Opdrachtgever of een derde van de
geleverde zaken zonder uitdrukkelijke toestemming van Tereco; – het zelf of door derden laten aanbrengen
van wijzigingen in het werk, waaronder het bevestigen
van winddoek, reclamemateriaal of anderszins.

6. De garantie geldt niet indien en zolang wederpartij niet integraal aan al zijn verplichtingen jegens
Tereco voldoet. Nadien herleeft de garantie met terugwerkende kracht.

7. Behoudens de hierboven omschreven garantie gelden voor Tereco geen andere
verplichtingen tot reparatie of vervanging. Onderdelen die Tereco ter voldoening aan haar
garantieverplichtingen vervangt, worden haar eigendom.

8. Reclames ter zake van zichtbare gebreken aan geleverde en/of geplaatste zaken of ter zake
de verrichte opdracht, worden niet in behandeling genomen, tenzij de reclames schriftelijk zijn
gemeld. Reclames ter zake van niet zichtbare gebreken aan geleverde en/ of geplaatste zaken
of ter zake de verrichte opdracht dienen binnen 8 dagen nadat deze gebreken aan het licht zijn
gekomen of binnen 8 dagen nadat deze redelijkerwijs aan het licht hadden dienen te komen,
ommegaand schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten
bij Tereco te worden ingediend.

9. Bewijs van de tijdige indiening alsmede van de juistheid van de reclame rust op
Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden om Tereco alle medewerking te verlenen bij het
instellen van onderzoek naar de gebreken.

10. Ingeval van reclame is Opdrachtgever niet gerechtigd om de voldoening aan zijn
verplichtingen jegens Tereco op te schorten.

 

ARTIKEL 10: WIJZIGING EN ANNULERING
Indien de aan Tereco opgedragen werkzaamheden c.q. leveringen op verzoek van Opdrachtgever
op een ander dan op het overeengekomen tijdstip of op een andere wijze uitgevoerd moeten
worden, is Tereco gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen, onder meer met
inachtneming van de dan geldende tarieven en prijzen, alsmede met doorbelasting van overige
kosten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.
Annulering van opdrachten is uitgesloten ten aanzien van zaken welke speciaal voor de gegeven
opdracht vervaardigd zijn. Indien Opdrachtgever om welke reden de Overeenkomst wenst te
annuleren en Tereco met deze annulering instemt, is Opdrachtgever aan Tereco een
annuleringsboete verschuldigd ten belope van 20% van de overeengekomen prijs – of een evenredig
deel daarvan, indien de Overeenkomst gedeeltelijk wordt geannuleerd – welke boete niet in de plaats
treedt van het recht van Tereco om naast de boete aanvullend integrale schadevergoeding te
verlangen.

 

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOM
Tereco behoudt zich alle industriële en/of intellectuele eigendomsrechten voor van de bij de
aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes. De stukken
blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd,
aan derden getoond of op andere wijze gebruikt worden. Alle rechten van intellectuele eigendom op
(delen van) de door Tereco geleverde dan wel anderszins ter beschikking gestelde zaken (inclusief
eventuele documentatie) berusten bij Tereco dan wel haar toeleverancier(s). Voor zover (delen van)
deze zaken worden beschermd door enig recht van intellectuele eigendom dan wel een daarmee
gelijk te stellen recht, verkrijgt Opdrachtgever uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden
welke hem in dit artikel uitdrukkelijk worden toegekend. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht op
gebruik van de betreffende (delen van) zaken binnen zijn organisatie op een wijze die voor een
dergelijke organisatie gebruikelijk is te achten. Voor zover de betreffende zaken mede
programmatuur, schakelingen, documentatie e.d. omvatten is het Opdrachtgever niet toegestaan
deze te vertalen, aan te passen, te decompileren, te deassembleren, na te maken, te wijzigen of
(anderszins) te reconstrueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tereco, tenzij dit
is toegestaan op grond van dwingendrechtelijke regels. Voor zover de betreffende zaken mede niet
geïntegreerde programmatuur omvatten heeft Opdrachtgever, behoudens in het geval dat Tereco
een reservekopie ter beschikking stelt, het recht één reservekopie van die programmatuur aan te
houden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige op of in de betreffende zaken aangebrachte
aanduiding omtrent auteursrechten, octrooirechten, merken, handelsnamen of andere rechten van
intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen. Tereco verklaart dat naar haar beste weten
door de betreffende zaken geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van
intellectuele of industriële eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke
rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Tereco, naar haar keuze,
onder meer de betreffende zaken vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik
daarvan voort te zetten, dan wel deze geheel of gedeeltelijk terugnemen onder terugbetaling van de
door Opdrachtgever daarvoor aan Tereco betaalde prijs onder inhouding van een redelijk bedrag
voor afschrijving. Opdrachtgever zal Tereco onverwijld schriftelijk in kennis stellen van enige
aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de betreffende
zaken inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht. Tereco is
gerechtigd, doch niet verplicht, om in een procedure die steunt op een beweerdelijke inbreuk als
bedoeld in het vorige lid, bij uitsluiting de verdediging te voeren, dan wel enige schikking te bereiken.
Tereco zal alsdan de bij gerechtelijke uitspraak of bij de schikking vastgestelde kosten en
schadevergoedingen voor eigen rekening voldoen. Tereco aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens
Opdrachtgever wegens enige inbreuk als bedoeld in de vorige leden van dit artikel indien de inbreuk
samenhangt met het feit dat Opdrachtgever de betreffende zaken heeft aangepast of gewijzigd, of
deze handelingen door derden heeft laten verrichten, of de betreffende zaken gebruikt in samenhang
of combinatie met producten welke niet door Tereco ter beschikking zijn gesteld, of deze heeft gebruikt
op een andere wijze dan in de documentatie e.d. staat vermeld. Indien en voor zover de betreffende
zaken aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld voorzien van documentatie,
gebruiksaanwijzingen e.d. waarin het gebruiksrecht van Opdrachtgever met betrekking daartoe, en
daarmee samenhangende verhaalsrechten, verder wordt beperkt dan in dit artikel weergegeven, zijn
de betreffende bepalingen, voor zover niet in strijd met dwingendrechtelijke regels, van toepassing
boven hetgeen in dit artikel is bepaald.

 

ARTIKEL 12: ONTBINDING
1. Indien:
a) Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting jegens Tereco niet, niet tijdig of niet
juist nakomt, met name de verplichtingen als opgenomen in artikel 5 van deze algemene
voorwaarden;
b) Opdrachtgever failliet verklaard wordt of een verzoek daartoe ingediend is, surseance van
betaling aangevraagd of verleend is;
c) op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van Opdrachtgever beslag gelegd
is;
d) Opdrachtgever krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn
vrijheid beroofd is;
e) Opdrachtgever ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon
betreft, overlijdt;
f) Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte
daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een ander bedrijf;
g) de door Opdrachtgever aan Tereco verstrekte gegevens niet overeen blijken te stemmen
met de daadwerkelijke situatie, en Opdrachtgever nog niet aan al zijn verplichtingen jegens
Tereco heeft voldaan,
heeft Tereco het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgesomde omstandigheden,
zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de
Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als haar eigendom terug
te vorderen op de wijze als bepaald in artikel 8, hetzij enig bedrag door Opdrachtgever aan
Tereco verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft Tereco het recht om van
Opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 13: OVERMACHT
1. Indien nakoming van een of meer verplichtingen door Tereco in verband met een of meer
van de hieronder genoemde omstandigheden redelijkerwijs niet van Tereco kan worden
verlangd, heeft Tereco het recht zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten,
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Deze omstandigheden zijn onder
meer, maar niet beperkt: overheidsmaatregelen, oorlog, oproer, molest, brand, waterschade,
werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, in- en uitvoerbelemmeringen,
defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, weersomstandigheden,
alles zowel in het bedrijf van Tereco als bij derden waaronder haar toeleveranciers en door
haar bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden,
alsmede wanprestatie door deze toeleveranciers en/of derden.

2. Indien Tereco bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan de
overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte
werkzaamheden c.q. geleverde zaken afzonderlijk en tussentijds te factureren, en dient
Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

ARTIKEL 14: DERDEN
Tereco is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van de diensten
van derden.

 

ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van Tereco jegens Opdrachtgever of derden voor alle schade, met
uitzondering van indirecte schade, zie lid 2, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis
(waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het
bedrag dat Tereco ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

2. Tereco is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden,
waaronder mede begrepen gevolgschade en bedrijfsschade.

3. Bij gebreke aan verzekeringsdekking is de aansprakelijkheid van Tereco beperkt tot de
factuurwaarde van de betreffende opdracht (exclusief BTW).

4. De aansprakelijkheidsbeperkingen blijven buiten toepassing voor zover de desbetreffende
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Tereco of haar hoogste
leidinggevend personeel.

5. Opdrachtgever vrijwaart Tereco tegen aanspraken van derden, van welke aard en omvang
ook, welke verband houden met door of namens Tereco voor Opdrachtgever verrichte
werkzaamheden dan wel aan Opdrachtgever geleverde zaken.

6. Opdrachtgever vrijwaart Tereco voor alle aanspraken van derden ter zake van beschadiging
van kabels/leidingen e.d. ontstaan tijdens de uitvoering van het werk.

7. Tereco is voorts niet aansprakelijk voor enige schade, inclusief maar niet beperkt door
gevolgschade door het niet juist functioneren van geleverde computer(s) en/of software als
gevolg van, maar niet beperkt tot: virussen, ad-ware, etc.; onjuist, onzorgvuldig en/ of
ondeskundig gebruik; installatie en/of gebruik van andere dan door Tereco geleverde hard-
en/of software; aansluiting op netwerken; door klant verstrekte onjuiste of onvolledige
gegevens; aanwending voor andere doeleinden dan waarvoor de software en de computer(s)
zijn bedoeld.

 

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER, CONVERSIE
1. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden vernietigd of nietig verklaard mocht
worden, laat dat de geldigheid van de overige onderdelen in stand. Het nietige en/of
vernietigde deel zal worden geconverteerd in een wel geldig deel dat zoveel als mogelijk
in de geest van het nietige en/of vernietigde deel is.

3. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht,
Overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende
de voorwaarden zelf, zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden
onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement
Zeeland-West Brabant.

Exclusive toegangspoort in de grond verzakt

Wil je meer informatie? Neem direct contact op!

Contact opnemen